Polityka ochrony danych osobowych

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką ochrony danych osobowych Havas N.A.

Havas zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników

Havas zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników. Niniejsza Polityka Grupy informuje o naszych praktykach przetwarzania danych oraz o tym, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Havas. Prosimy o zapoznanie się z nią w całości. Niniejsza polityka jest dostępna na naszej stronie głównej oraz na dole każdej strony internetowej pl.havas.com Havas zobowiązuje się do ochrony prawa do prywatności i ochrony danych, a także do przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów o ochronie danych. Havas zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych osobowych i ścisłego ograniczenia ich ujawniania zgodnie z przepisami krajowymi i obowiązującymi regulacjami.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do spółek zależnych Havas działających w charakterze administratora danych.

Definicje

Poniższe terminy mają następujące znaczenie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej:

dane osobowe użytkowników?

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich spółek zależnych Havas jako administratora danych, chyba że przepisy krajowe przewidują szczególne zasady.

Podczas przeglądania i interakcji z Witryną oraz ogólnie podczas interakcji lub wymiany z Havas, Havas może gromadzić i przetwarzać dane użytkownika w celu zarządzania działaniami prowadzonymi na własny rachunek, jako administrator danych.

Havas szanuje prawo każdej osoby fizycznej, pracownika, kandydata, klienta, dostawcy, partnera, administratora, subskrybenta, potencjalnego klienta lub użytkownika Internetu do ochrony swoich danych osobowych. Havas przestrzega zasad określonych w przepisach:

  1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób rzetelny, zgodny z prawem i przejrzysty.
  2. Gromadzenie danych osobowych użytkownika w wyraźnych, określonych i zgodnych z prawem celach oraz nieprzetwarzanie ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  3. Zapewnienie, że gromadzone dane osobowe są odpowiednie, proporcjonalne i nienadmierne w stosunku do celów, dla których są gromadzone i przetwarzane. Dane osobowe mogą być anonimizowane, gdy jest to wykonalne i właściwe, w zależności od charakteru danych i ryzyka związanego z zamierzonymi zastosowaniami.
  4. Dbanie o dokładność i aktualność danych osobowych w razie potrzeby. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu poprawienia lub usunięcia niedokładnych lub niekompletnych danych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, dla których są gromadzone i przetwarzane.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawami osób fizycznych.
  7. Podejmowane są środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych i zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, niezgodnemu z prawem przetwarzaniu oraz nieuprawnionej lub przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych osobowych.
  8. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podstawami prawnymi przetwarzania, w tym zbieranie zgody, gdy jest to wymagane.

Jakie rodzaje danych osobowych są gromadzone?

Jako administrator danych Havas gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników po odpowiednim poinformowaniu ich o tym. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na identyfikator lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Niniejsza Polityka nie obejmuje danych, które stają się anonimowe, tj. gdy osoby nie są już możliwe do zidentyfikowania lub są możliwe do zidentyfikowania tylko przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie czasu, kosztów i pracy. Jeśli anonimowe dane stają się możliwe do zidentyfikowania lub jeśli używane są pseudonimy, które umożliwiają identyfikację osób, wówczas zastosowanie mają niniejsze Zasady. Decyzja o ujawnieniu nam danych osobowych należy do użytkownika. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się tego nie robić, zastrzegamy sobie prawo do niezarejestrowania go jako użytkownika lub niedostarczenia mu żądanej usługi.

Zasadniczo dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od użytkownika, ale mogą być również gromadzone od stron trzecich.

Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmują:

Z wyjątkiem szczególnych zobowiązań prawnych, nie gromadzimy tak zwanych „wrażliwych” danych osobowych ani szczególnych kategorii danych osobowych.

Ogólnie rzecz biorąc, z pewnymi wyjątkami, korzystanie z witryn internetowych Havas i stron Havas w sieciach społecznościowych jest zarezerwowane dla osób pełnoletnich.

Jaki jest cel, podstawa prawna gromadzenia danych i okres ich przechowywania?

Zgodnie z przepisami gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane do celów, dla których zostały zgromadzone, przez okres wskazany w poniższej tabeli.

Operacje przetwarzania prowadzone przez Havas mają następujące cele, podstawy prawne i okresy przechowywania:

Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
Zarządzanie relacjami z klientami Wykonanie umowy Obowiązek prawny (rachunkowość/podatki /administracyjne) Okres obowiązywania umowy plus obowiązujące okresy przedawnienia
Zarządzanie relacjami z partnerami i dostawcami Wykonanie umowy Obowiązek prawny (rachunkowość/podatki/administracyjne) Okres obowiązywania umowy plus obowiązujące okresy przedawnienia
Zarządzanie aplikacjami Uzasadniony interes Havas 2 lata
Zarządzanie komunikacją produktową i instytucjonalną (strona internetowa i sieci społecznościowe) Uzasadniony interes Havas Czas trwania komunikacji plus obowiązujące okresy przedawnienia
Formalności administracyjne i prawne oraz walka z oszustwami Zobowiązania prawne i regulacyjne Czas trwania obowiązujących wymogów prawnych
Subskrypcja biuletynów informacyjnych Zgoda Czas trwania subskrypcji newslettera
Zarządzanie plikami cookie i innymi elementami śledzącymi witryny Zgoda Uzasadniony interes Havas (techniczne pliki cookie) Okresy wskazane w polityce cookies serwisu
Zarządzanie wnioskami o kontakt i działania następcze Uzasadniony interes Havas Czas wymagany do przetworzenia żądania
Raportowanie i zabezpieczanie dostępu do stron internetowych Uzasadniony interes Havas Od 6 miesięcy do maksymalnie 1 roku
Korzystanie z praw do danych osobowych Zobowiązania prawne i regulacyjne 1 rok lub 6 lat od złożenia wniosku o wykonanie prawa, w zależności od wykonywanego prawa

W przypadku sporów/procesów, w szczególności postępowań sądowych, wszczętych przed upływem powyższych okresów i wymagających zatrzymania danych osobowych, w szczególności w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw, takie dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania tych postępowań i do wyczerpania środków prawnych.

Kto jest odbiorcą danych użytkownika?

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane pracownikom następujących działów, zgodnie z ich uprawnieniami i upoważnieniami i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ich działalności, zgodnie z ściśle określonymi celami:

Więcej informacji na temat grupy Havas można znaleźć na stronie internetowej Havas www.havas.com

Transfer danych

Havas traktuje priorytetowo przekazywanie danych osobowych w Europie. Jednakże dane osobowe gromadzone i przetwarzane w celach opisanych powyżej mogą w niektórych przypadkach być przekazywane spółkom spoza Unii Europejskiej.

Niektóre z tych krajów zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. W innych przypadkach należy pamiętać, że przekazywanie danych osobowych użytkownika innym podmiotom spoza Unii Europejskiej podlega wdrożeniu odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przekazywanych danych.

Havas może w tym zakresie zawierać klauzule umowne z odbiorcami takich danych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w zakresie ochrony tych danych. Ponadto, w przypadku gdy ustawodawstwo państwa trzeciego nie zapewnia ochrony równoważnej z ochroną zapewnianą przez przepisy, zapewniamy wdrożenie dodatkowych środków w celu zagwarantowania poziomu ochrony danych osobowych użytkownika zasadniczo równoważnego z poziomem przewidzianym w Unii Europejskiej oraz zapewnienia skuteczności tej ochrony.

Informujemy również, że przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską jest zgodne z prawem, jeżeli w szczególności (I) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeżeli (II) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem danych a inną osobą fizyczną lub prawną, lub jeżeli (III) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na proponowane przekazanie, po poinformowaniu jej o ryzyku, jakie może wiązać się z przekazaniem ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i odpowiednich zabezpieczeń.

Bezpieczeństwo i podwykonawstwo

Havas przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. W związku z tym Havas wdrożył środki techniczne i organizacyjne dostosowane do charakteru danych osobowych w celu zapewnienia integralności i poufności takich danych osobowych oraz ich ochrony przed złośliwą ingerencją, utratą, zmianą lub ujawnieniem nieupoważnionym osobom trzecim. Niemniej jednak, bezpieczeństwo i poufność danych osobowych zależą od najlepszych praktyk stosowanych przez wszystkich i zachęcamy do zachowania czujności w tej kwestii.

Gdy Havas korzysta z usług podmiotu przetwarzającego, ujawniamy mu dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu od niego zobowiązania i gwarancji dotyczących jego zdolności do spełnienia wymogów bezpieczeństwa i poufności oraz po zawarciu z nim pisemnego zobowiązania umownego.

Strony internetowe i sieci społecznościowe osób trzecich

Witryny lub usługi Havas mogą zawierać łącza do aplikacji, produktów, usług lub witryn internetowych osób trzecich w celu ułatwienia przeglądania i uzyskania informacji. Korzystanie z tych łączy powoduje opuszczenie Witryny. Havas nie kontroluje tych stron internetowych osób trzecich ani ich praktyk w zakresie prywatności i ochrony danych, które mogą różnić się od naszych. Nie finansujemy ani nie reprezentujemy żadnej z tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść ani praktyki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się podać za pośrednictwem takich stron internetowych lub które są gromadzone przez takie osoby trzecie, nie są objęte Polityką prywatności Havas. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej, z którą użytkownik wchodzi w interakcję, zanim zezwoli na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Udostępniamy również łącza do sieci społecznościowych, które umożliwiają udostępnianie informacji we własnych sieciach społecznościowych i interakcję. Podczas korzystania z tych łączy informacje o użytkowniku mogą być gromadzone lub udostępniane. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności sieci społecznościowych, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje, aby dowiedzieć się, jakie informacje mogą być gromadzone, wykorzystywane lub udostępniane przez te witryny. W przypadku publikowania, komentowania, wskazywania zainteresowań lub udostępniania danych osobowych na jakimkolwiek forum publicznym, portalu społecznościowym, blogu lub podobnym forum należy pamiętać, że wszelkie publikowane dane osobowe mogą być gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników tych forów i sieci. W żadnym wypadku Havas nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za takie wykorzystanie przez osoby trzecie, za które Havas nie ponosi odpowiedzialności.

Zarządzanie plikami cookie

Na stronach internetowych Havas używamy plików cookie. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookie są dostępne w polityce każdej z witryn Havas.

Zarządzanie plikami cookie w Serwisie jest przedmiotem polityki plików cookie dostępnej tutaj.

Jakie są prawa użytkownika w zakresie danych osobowych?

Havas przywiązuje szczególną wagę do poszanowania praw przyznanych użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych, które wdraża, w celu zagwarantowania uczciwego i przejrzystego przetwarzania w odniesieniu do konkretnych okoliczności i kontekstu, w którym przetwarzane są dane osobowe użytkownika.

Prawo dostępu. W związku z tym użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane i kiedy są przetwarzane. Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych i informacji dotyczących:

Prawo do sprostowania danych. . Użytkownik może zwrócić się do nas o poprawienie lub uzupełnienie swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne i/lub nieaktualne.

Prawo do usunięcia danych. . Użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych w przepisach. Należy pamiętać, że prawo do usunięcia danych nie jest prawem ogólnym i może zostać przyznane wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. . Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych w przepisach.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, którego podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Jeśli użytkownik skorzysta z takiego prawa do sprzeciwu, zapewnimy, że nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych w związku z daną operacją przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że możemy mieć istotne uzasadnione podstawy do utrzymania takiej operacji przetwarzania. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie musi być uzasadnione w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych. . Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że nie jest to prawo ogólne. W rzeczywistości wszystkie dane ze wszystkich operacji przetwarzania nie są przenoszone, a prawo to dotyczy wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania, z wyłączeniem operacji przetwarzania ręcznego lub papierowego. Prawo to jest ograniczone do operacji przetwarzania, których podstawą prawną jest zgoda użytkownika lub wykonanie środków przedumownych lub umowy.

Prawo do wycofania zgody. .Jeśli operacje przetwarzania danych, które realizujemy, opierają się na Twojej zgodzie, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Przestaniemy wówczas przetwarzać dane osobowe użytkownika bez kwestionowania wcześniejszych operacji, na które użytkownik wyraził zgodę.

Prawo do złożenia skargi. . Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju zamieszkania, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo użytkownika do określenia instrukcji pośmiertnych (Francja). . Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r., z późniejszymi zmianami, użytkownik ma prawo do określenia instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania i ujawniania jego danych osobowych po jego śmierci zgodnie z procedurami określonymi poniżej.

Jak korzystać ze swoich praw

Użytkownik może dochodzić swoich praw u inspektora ochrony danych Havas: pod adresem e-mail: [email protected] lub pocztą na adres: Havas Data Protection Officer, 29/30, quai de Dion Bouton, Puteaux Cedex 92800 France.

Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby możemy przedłużyć ten okres o dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków, o czym wyraźnie poinformujemy użytkownika.

Zmiany w Polityce Prywatności

Havas zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w razie potrzeby, na przykład w celu zapewnienia zgodności ze zmianą prawa, przepisów, praktyk i procedur Havas lub wymogów nałożonych przez organy ochrony danych. Nowa polityka zostanie opublikowana na Stronie Internetowej.

Prosimy o jej regularne sprawdzanie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontakt z naszym grupowym inspektorem ochrony danych, którego dane kontaktowe można znaleźć w art. 11 powyżej.

Ostatnia aktualizacja: Październik 2022 r.