1. Administrator Danych Osobowych Administratorami Twoich danych osobowych będą: Havas Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz Havas Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa (dalej: „Administratorzy”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 1.1 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych” 1.2 przez e-mail: [email protected] 1.3 telefonicznie: 22 444 0 888
 2. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
   2.1 listownie na adres: Havas Warsaw Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 2.2 listownie na adres: Havas Media Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 2.3 przez e-mail: [email protected]
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  
   3.1 Przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez Administratorów danych, 3.2 Przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Administratorów danych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   • przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy,
   • zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu Pracy.
 4. Okres przechowywania danych osobowych Administratorzy nie będą przechowywali Twoich danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji. W razie wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Administratorzy będą przechowywali Twoje dane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata od momentu przesłania aplikacji
 5. Odbiorcy Twoich danych osobowych Administratorzy będą przekazywali Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratorów w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratorów. Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Havas Group Poland. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej znajduje się w załączniku „Polityka prywatności i pliki cookie”,
 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo do wycofania zgody,   b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody, Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej) Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Urząd Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

 8. Obowiązek podania danych Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt 3 powyżej Poza tym podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o pracę – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.